Potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. v platném znění, tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům

Kliknutím na tlačítko pokračovat výslovně prohlašuji a potvrzuji, že:

V opačném případě klikněte na tlačítko odejít.

POKRAČOVAT ODEJÍT

Videa jsou určena pro pacienty používající aplikátor ZomaJet !

Používám ZomaJet?

Ano / Ne

   

Závěr a doporučená literatura

Správná a přesná interpretace auxologických  parametrů je v moderní pediatrické praxi zárukou i podmínkou kvalitního stanovování růstové diagnózy. Růstová diagnóza je předpokladem včasného zachycení a rozpoznání všech závažných onemocnění sdružených s růstovou poruchou (např. deficit růstového hormonu, celiakie, chronická onemocnění ledvin či jater, Crohnova choroba, adrenogenitální syndrom, kraniofaryngeom, předčasná puberta, Turnerův syndrom apod.).

Správná a včasná růstová diagnóza je dále důležitá i pro kvalitní interpretace těch nálezů, které jsme výše popsali jako fyziologické růstové vzorce,  resp. „varianty zdravé normy": Pozdní či časná puberta, velmi vysoký či velmi malý vzrůst u poučeného dítěte a  jeho  rodičů nesmí představovat neobjasněný problém.

Práce s percentilovými růstovými grafy (např. Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého) podle zde sdělených auxologických principů a s využitím všech uvedených pomůcek musí tvořit rutinní součást odborných aktivit každého pediatra. Jedině tak lze zkvalitnit diagnostiku onemocnění spojených s růstovou poruchou a zároveň též zvýšit informovanost o široké problematice růstu nejenom u odborné veřejnosti. 

Kvalitně provedená růstová diagnóza je návodem ke správnému řešení klíčových otázek:

1) Jsou hodnoty základních auxologických parametrů (tělesná výška a hmotnost, velikost mozkovny, testes, prsní žlázy, množství tuku a svaloviny atd.) a jejich dynamika růstu v normě?

2) Shoduje se kalendářní a biologický věk vyšetřovaného jedince? (podle hodnocení stupňů skeletální a sexuální maturace)

Správné zodpovězení těchto dvou základních otázek může napomoci eventuálnímu včasnému zahájení léčby aplikací růstového hormonu v indikacích, které jsou pro tuto léčbu schváleny. 

V ČR je v současnosti již celkem pět diagnóz uznaných k indikaci léčby růstovým hormonem.

Jedná se o: 
1/ Deficit  růstového hormonu   (idiopatický  i organicky podmíněný)
2/ Chronická renální (ledvinná) insuficience (ve fázi konzervativního léčení ale i při dialýze či po transplantaci ledviny)
3/ Turnerův syndrom a delece SHOX genu (Léryho-Weillùv syndrom)
4/ Praderův-Williho syndrom 
5/ Postnatální růstové selhání navazující na intrauterinní růstovou retardaci (IUGR) u dětí s výškou těla menší než -2.5SD dle kalendářního věku 

Efekt léčby růstovým hormonem velmi úzce souvisí s věkem pacientů při diagnóze. Pouze při důsledném uplatňování všech výše popsaných metod stanovování růstové diagnózy může být onemocnění spojené s růstovou alterací diagnostikováno včas. Jen tehdy pak nákladná léčba růstovým hormonem přinese očekávanou úspěšnou kompenzaci jinak nezvratného růstového handikepu. 

Literatura

Greulich, W. W., Pyle, S. J.: Radiografic atlas of skeletal development of the hand and wrist. California, Stanford University Press 1959 
Krásničanová, H.: Růstová diagnóza - auxologické minimum moderního pediatra. Čs. pediatrie 53, 1998, č.6., s. 348-350
Krásničanová H., Lesný, P.: Kompendium pediatrické auxologie, CD-ROM. Novo Nordisk, Galén, 2000
Krásničanová H., Lesný, P.: Kompendium pediatrické auxologie. Čs. pediatrie, 56, 2001, č. 7, s. 412-416 
Krásničanová H., Lesný, P.: Kompendium pediatrické auxologie 2005, CD-ROM. Novo Nordisk, 2005
Krásničanová, H.: Vztah sexuální a skeletální maturace a hodnocení biologického vìku. Auxologie pro pediatrii. Česko - slovenská pediatrie, 60, 2005, 6, p. 365 - 372
Krásničanová, H., Veselá, M.: Vztahy hmotnost - výška a menstruační cyklus u pacientek s mentální anorexií. 
Česká a slovenská psychiatrie, 102, 2, 2006, 66-72
Krásničanová, H., Lesný, P.: Hodnocení stavu výživy a tělesného složení s využitím metod pediatrické auxologie. In Nevoral, J.: Výživa v dìtském věku. H & H, Praha 2003, s. 5-41
Lebl J., Krásničanová H.: Rùst dìtí a jeho poruchy, Galén, Praha, 1996
Lebl J., Krásničanová H., Horká I.: Osa rùstový hormon - IGF-I u dětí. In: Růstový hormon (Eds. Jenšovský J., Lebl J., Christiansen J. S.), str. 37-52, Galén, Praha 2000 
Lesný P., Krásničanová H.: Růst 2 - program pro sledování růstu dětí. Maxdorf, Novo Nordisk, Praha 1998, 1-40 (disketa a manuál počítačového programu)
Manuál pro provádìní preventivních prohlídek (vydán pod záštitou Odborné spoleènosti PLDD ÈLS JEP jako 
příloha Postgraduální medicíny ročník 7, číslo 2, 2005.
Tanner, J. M, Healy. M., J., Goldstein, H.: Assessment of skeletal maturity and prediction of adult height (TW3 Method). London, W. B. Saunders, Harcourt Publishers Limited 2001
Vignerová J., Riedlová J. et al.: 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001, Česká republika, PF UK v Praze a SZÚ Praha 2006.
Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého. Centrum národní podpory zdraví a Ministerstvo zdravotnictví ČR