Ochrana soukromí

Oznámení o ochraně soukromí u řízení vztahů se zákazníky

Společnost Ferring Pharmaceuticals je globální farmaceutická obchodní společnost, jejíž hlavní mateřská společnost sídlí ve městě St. Prex, Švýcarsko. Naším posláním je zlepšovat životy pacientů v následujících klíčových oblastech: endokrinologie, gastroenterologie, onkologie, pediatrie, reprodukční lékařství a zdraví žen a urologie. Pro více informací o společnosti Ferring navštivte sekci o nás (About) na našich webových stránkách https://www.ferring.com.

FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o. (dále také společnost „Ferring“) respektuje Vaše právo na ochranu soukromí. Toto Oznámení o ochraně soukromí vysvětluje, kdo jsme, jak shromažďujeme, sdílíme a zpracováváme Vaše osobní údaje, a jak můžete uplatnit svá práva na ochranu soukromí. Pokud budete mít jakékoli otázky nebo obavy o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím místní vedení společnosti Ferring prostřednictvím emailové adresy CZ0-Info@ferring.com nebo dalších kontaktních údajů uvedených na konci tohoto Oznámení o ochraně soukromí.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o., která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95262 .

Jaké osobní údaje společnost Ferring shromažďuje?

Můžeme shromažďovat Vaše osobní údaje z různých zdrojů, a to  přímo od Vás a z dokumentů a formulářů, které poskytujete za účelem účasti v iniciativách sponzorovaných nebo podporovaných společností Ferring, jako například v klinickém výzkumu a vývojových aktivitách sponzorovaných společností Ferring, či z jiných kontextů; veřejně dostupných zdrojů; životopisů a z online či jiných databází a webových stránek.

Oprávněné zájmy jako právní základ pro zpracování osobních údajů

Naším právním základem pro shromažďování a používání níže uvedených osobních údajů je náš oprávněný zájem udržovat s Vámi vztah.

Pokud Vás žádáme o poskytnutí Vašich osobních údajů k naplnění právních požadavků nebo k Vašemu kontaktování, ozřejmíme to v době shromáždění údajů a oznámíme Vám, zda je Vaše poskytnutí osobních údajů povinné či nikoliv.

Zpracováváme tyto údaje ve svých databázích zákazníků za účelem řízení našich vztahů s Vámi, včetně plánování možné spolupráce, kontaktu, se snahou Vám zajistit informace, které odpovídají Vaší specializaci, zájmům a preferencím.

Společnost Ferring může shromažďovat a zpracovávat některé či všechny následující kategorie osobních údajů pro účel uvedený níže:

 • osobní údaje, jako je Vaše jméno, věk, pohlaví a kontaktní informace;
 • profesní údaje, jako je Vaše místo působení, název pracovní pozice, oblast medicíny, v níž působíte, Vaše profesní kvalifikace a vědecké aktivity (například Vaše předchozí zkušenosti s klinickým hodnocením a účast na dřívějších či současných výzkumných studiích se společností Ferring nebo jinými společnostmi), publikování akademických nebo vědeckých výzkumů a článků a členství v asociacích a výborech;
 • údaje finančního charakteru, jako údaje o platbách, včetně daňového identifikačního čísla; 
 • údaje o interakcích s námi, jako jsou schůzky, které jsme měli, témata, která jsme probírali, Vaše znalosti a otázky o naší obchodní činnosti a výrobcích, materiály, které jsme Vám prezentovali a jakoukoli zpětnou vazbu, kterou jste nám poskytli, stejně tak jako Vaše názory a běžná praxe předepisování, běžná praxe s ohledem k Vašim pacientům a diagnostice a podobné údaje,
 • abychom Vás mohli s Vaším souhlasem kontaktovat k poskytnutí reklamních i jiných informací ohledně oblastí, ve kterých provádíme léčbu, prostřednictvím komunikačních kanálů, se kterými budete souhlasit.

S kým sdílí společnost Ferring mé osobní údaje?

Je možné, že budeme sdílet Vaše osobní údaje s následujícími kategoriemi příjemců:

 • se společností z naší skupiny,
 • s externími poskytovateli služeb a s partnery, kteří nám poskytují služby zpracování údajů nebo kteří jinak zpracovávají osobní údaje pro účely, které jsou popsány v tomto Oznámení o ochraně soukromí nebo o nichž Vás informujeme v době shromažďování Vašich osobních údajů.
 • s příslušným donucovacím orgánem, regulačním orgánem, státním úřadem, soudem či jinou třetí stranou, pokud věříme, že je tyto údaje nutno zpřístupnit (i) na základě platných právních předpisů, (ii) z důvodu vykonání, uplatnění nebo obhajoby našich zákonných práv, nebo (iii) k ochraně Vašich důležitých zájmů nebo důležitých zájmů jiné osoby;
 • s potenciální kupujícími (a jejich zástupci a poradci) v souvislosti s jakoukoli nabídkou koupě, fúze nebo získáním kterékoli části naší obchodní činnosti, s tím, že informujete kupujícího o povinnosti používat Vaše osobní údaje pouze pro účely, které jsou uvedené v tomto Oznámení o ochraně soukromí;
 • s jinou osobu, pokud souhlasíte s takovým zpřístupněním.

Jak chrání společnost Ferring mé osobní údaje?

K ochraně osobních údajů, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme, využíváme vhodná technická a organizační opatření. Využívaná opatření jsou navržena k poskytnutí takové bezpečnostní úrovně, která odpovídá riziku zpracování Vašich osobních údajů.

Mezinárodní předávání údajů

Vaše osobní údaje mohou být předávány a zpracovávány v jiných zemích než zemi Vašeho sídla.

Naše servery se konkrétně nacházejí v Evropském hospodářském prostoru, kde rovněž působí společnosti naší skupiny, externí poskytovatelé služeb a naši partneři, v souladu s právními zárukami a ustanoveními, která upravují výměnu osobních údajů se společnostmi skupiny a externími poskytovateli služeb. To znamená, že při shromažďování Vašich můžeme osobní údaje zpracovávat v kterékoli z těchto zemí. Tyto země mohou mít zákony na ochranu osobních údajů, které se liší od zákonů Vaší země.

Uchovávání údajů

Uchováváme osobní údaje, které jsme od Vás získali, tehdy, když máme nadále oprávněnou obchodní potřebu tak činit (například k poskytnutí služby, o kterou jste požádali nebo k naplnění platných právních, daňových nebo účetních požadavků).

Pokud již nadále nebudeme mít oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat Vaše osobním údaje, pak tyto údaje buď:

– vymažeme na základě stanovení časové lhůty 6 let nebo

– je budeme anonymizovat (tak aby se již nejednalo o osobní údaje a příslušná fyzická osoba nemohla být na základě nich přímo či nepřímo identifikována), nebo

– pokud to není možné (například jsou-li Vaše osobní údaje uloženy v zálohových souborech), pak je bezpečně uložíme, ukončíme veškeré jejich zpracovávání a nebudeme je nadále zpracovávat až do uplynutí uvedeného šestiletého období.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Máte následující práva na ochranu osobních údajů:

 • Přejete-li si mít přístup ke svým osobním údajům nebo je chcete opravit, aktualizovat nebo požádat o jejich výmaz, můžete tak učinit kdykoli tak, že budete kontaktovat Kancelář globální ochrany soukromí společnosti Ferring (Ferring Global Privacy Office) na adrese privacy@ferring.com pomocí kontaktních údajů poskytnutých pod níže uvedenou hlavičkou „Jak nás kontaktovat“.
 • Jste-li rezidentem Evropské unie, můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, požádat nás o omezení jejich zpracování nebo o jejich přenositelnost. Tato práva můžete opět uplatnit prostřednictvím kontaktu s Kanceláří globální ochrany soukromí na adrese privacy@ferring.com pomocí kontaktních údajů poskytnutých pod níže uvedenou hlavičkou „Jak nás kontaktovat“.
 • Máte právo kdykoli odmítnout marketingovou komunikaci, kterou Vám zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „odhlášení“ nebo „odmítnutí“ obsaženém v marketingových emailech, které Vám zasíláme. Chcete-li odmítnout další formy marketingu (jako je poštovní marketing nebo telemarketing), spojte se s místním vedením společnosti Ferring prostřednictvím emailové adresy: CZ0-Info@ferring.com.
 • A podobně pokud jsme shromažďovali a zpracovávali Vaše osobní údaje s Vašim souhlasem, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování, které jsme provedli před odvoláním Vašeho souhlasu, a ani na zpracování osobních údajů prováděné na základě oprávněných zájmů.
 • Máte právo podat stížnost na naše shromažďování a používání Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro další informace se prosím obraťte na Váš místní Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na všechny požadavky fyzických osob, které si přejí uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, reagujeme v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Jak nás kontaktovat

 • Pokud máte jakékoli obecné otázky s ohledem na odvolání svého souhlasu nebo práva odmítnout marketingovou komunikaci, kontaktujte prosím místní vedení společnosti Ferring prostřednictvím emailové adresy:  CZ0-Info@ferring.com.
 • Pokud byste si přáli uplatnit svá další dříve uvedená práva na ochranu osobních údajů, kontaktujte prosím Kancelář globální ochrany soukromí společnosti Ferring (Ferring Global Privacy Office) na emailové adrese: privacy@ferring.com nebo poštou na adrese: Ferring International Center S.A., Chemin de la Vergognausaz 50, 1162 St. Prex, Švýcarsko.