Vše o problematice růstu dětí na jednom místě

Vyšetření u lékaře

Pokud máte podezření, že Vaše dítě neroste, jak by mělo, poraďte se s lékařem. Ten určí správnou diagnózu, příčiny potíží a doporučí Vám možnosti léčby. Včasná léčba může dětem pomoci normálně růst.

Jakého lékaře navštívit

Pediatr

Váš pediatr má pravidelně sledovat a zaznamenávat vývoj dítěte. Včas by tak měl odhalit, že je něco s výškou dítěte v nepořádku a poslat ho na potřebná vyšetření.

Neváhejte se vždy zeptat pediatra na růst Vašeho dítěte, nejen když se Vám něco nezdá. Připravili jsme pro vás seznam otázek, na které byste se neměli zapomenout zeptat.

Pokud Vaše obavy nebudou přesvědčivě vysvětleny, můžete kontaktovat dětského endokrinologa nebo specializované pracoviště.

Odborné pracoviště

Pokud neuspějete u svého pediatra, obraťte se na dětského endokrinologa nebo na specializované pracoviště zabývající se růstovou problematikou.

 

JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ

K lékaři by měl dítě doprovázet informovaný rodič, který je schopen dát lékaři na jeho otázky potřebné odpovědi. Lékaře bude zajímat vývoj zdravotního stavu od narození po současnost (anamnéza). Důležité jsou informace ohledně těhotenství a porodu - průběh těhotenství, okolnosti porodu, porodní hmotnost a délka dítěte, očkování, nemoci, úrazy, případné hospitalizace a léky, které dítě trvale užívá apod.

Dále jsou důležité průběžné záznamy hodnot výšky a hmotnosti během růstu dítěte od narození po současnost. Tyto hodnoty by měly být uvedeny přímo ve zdravotním průkazu, případně je vhodné dodat výsledky vlastních měření. Pokud je nemáte k dispozici, požádejte svého dětského lékaře o výpis ze zdravotní dokumentace. Dále se ujistěte, že znáte výšku druhého rodiče a sourozenců dítěte a dle možností se informujte o průběhu jejich puberty. Ženy obvykle znají věk nástupu první menstruace, muži věk, kdy došlo k nejrychlejšímu růstu v době puberty. Je dobré vědět i výšku dalších příbuzných jako prarodičů dítěte a sourozenců rodičů dítěte.

.Stanovení diagnózy podle porodní hmotnosti, délky a prospívání dítěte

Pokud se dítě narodí menší a/nebo lehčí než by mělo být vzhledem k očekávaným průměrným hodnotám jedná se o jeho špatný vývoj již během těhotenství (SGA/IUGR).

Takových dětí se rodí kolem 10-15 %. Většina z nich svůj handicap dožene do dvou let věku. Avšak 5 % z nich zůstane menších, a těm může pomoci léčba růstovým hormonem.

Sledování takto narozených dětí by mělo být zahájeno již v porodnici. Následně by mělo být v gesci především Vašeho pediatra.

SGA/IUGR
= postnatální růstové selhání navazující na intrauterní růstovou retardaci

Jak se zjišťuje porucha růstu SGA/IUGR
Porodní hmotnost a/nebo porodní délka je menší než -2 směrodatné odchylky (SD) pro daný gestační věk. Pokud současně aktuální tělesná výška ve věku 3. let a více je nižší než -2 SD pro daný věk, může se jednat o růstové selhání SGA/IUGR

.Test na nedostatek růstového hormonu

Specializované pracoviště provádí zpravidla následující vyšetření:

Posouzení růstu dle růstového grafu:

Růstový graf je základním pomocníkem pro hodnocení růstu Vašeho dítěte. Pomocí něho můžete zjistit, zda je výška Vašeho dítěte ve správném rozmezí. Průběžné hodnoty můžete zaznamenávat i Vy sami pomocí kalkulátoru růstu.

Kalkulátor růstu

Deficit růstového hormonu
Podezření na deficit růstového hormonu může na základě růstové křivky vyslovit dětský lékař, definitivní diagnostiku provádí specializované pracoviště. Nedostatek růstového hormonu je definován: koncentrace růstového hormonu v krvi pod 10 µg/l v nejméně dvou různých stimulačních testech, při současném posouzení růstové dynamiky, koncentrací IGF-I, ostatních funkcí a morfologie hypofýzy.

Vyšetření krve

Zjišťuje se přítomnost látky IGF-I (inzulinu podobný růstový faktor), která má být přítomna v krvi v určité koncentraci. Nedostatek nebo absence této látky může být signálem pro nedostatek RH.

Stimulační testy:

Existuje více používaných stimulačních testů, které mohou ukázat na nedostatek růstového hormonu. Pokud budou mít alespoň 2 různé testy negativní výsledek, pak to znamená nedostatek růstového hormonu. U dětí je základním testem test s inzulínovou hypoglykémií.

Průběh testu je následující:

Dětem je injekčně nebo ústy podána stimulační látka a v určitých intervalech je jim odebírána krev ke stanovení koncentrace růstového hormonu.

Dítě může být krátkodobě hospitalizováno kvůli časové náročnosti testu po dobu 1-2 dnů. Po dobu testu má dítě zavedenou kanylu k podání látky do žíly nebo k opakovanému odběru krve.

Přehled stimulačních testů

  • Inzulinový test
  • Glukagonový test
  • Glukagonovo-propranolový test
  • Clonidinový test
  • Argininový test

Testy spočívají v perorální nebo injekční aplikaci stimulační látky, po níž dojde u zdravých dětí ke zvýšení produkce růstového hormonu. V několika po sobě následujících odběrech krve ze zavedené kanyly se stanovují hladiny růstového hormonu a jsou porovnány s hladinami u zdravých dětí.

Vyšetření hlavy magnetickou rezonancí (MR)

Pokud stimulační testy prokázaly deficit růstového hormonu, následuje ještě MR vyšetření mozku a hypofýzy, které má vyloučit přítomnost dosud nepoznaného nádoru nebo objasnit možnou vývojovou či jinou vadu v oblasti hypofýzy.

.Vyšetření některých syndromů nebo jiných příčin špatného růstu

(pokud existuje důvodné podezření)

V důsledku některých onemocnění může být snížena účinnost přirozeného růstového hormonu, čímž může být ovlivněn růst dítěte. V takových případech je možné napomoci růstu podáváním externího růstového hormonu.

Použití růstového hormonu je vyhrazeno pouze pro přesně definované a schválené indikace, u kterých byla prokázána jeho účinnost a bezpečnost.

Jedná se o tyto případy:

Turnerův syndrom

Podezření na Turnerův syndrom na základě nestandardní růstové křivky a dalších klinických projevů může vyslovit dětský lékař. Diagnóza musí být potvrzena genetickým vyšetřením, stanovením tzv. karyotypu.

Týká se pouze děvčat, typický je menší vzrůst a porucha pubertálního vývoje. Často mohou být přítomny i jiné vrozené vady jako onemocnění srdce, středoušní dutiny nebo ledvin.

Prader-Willy syndrom

Jedná se o geneticky podmíněné onemocnění. Podezření může vyslovit již neonatolog nebo později dětský lékař podle typických projevů (hypotonie, neprospívání u kojence, mírné vývojové opoždění, od batolecího věku rychlé přibývání hmotnosti a neobvykle velká chuť k jídlu, u chlapců může být přítomna porucha sestupu varlat). Diagnóza je potvrzena genetickým vyšetřením.

SHOX syndrom

Geneticky podmíněné onemocnění, které patří do skupiny kostních dysplázií.- Je pro ně charakteristický malý vzrůst a zkrácení délky končetin, Vyhledání těchto dětí na základě specifických klinických znaků je v rukou dětského lékaře, endokrinologa nebo ortopeda. Často se jedná o dědičné onemocnění. Diagnóza je potvrzována genetickým vyšetřením.

Chronické selhání ledvin

(Růstové selhání v důsledku chronické renální insuficience) Jedná se o chronickou renální (ledvinovou) nedostatečnost ve fázi konzervativní léčby, dialýzy nebo po transplantaci ledviny, kdy je přítomna těžká porucha růstu. O léčbě těchto dětí rozhoduje dětský endokrinolog společně s dětským nefrologem.

Lékař pak rozhodne o diagnóze a stanoví způsob léčby.

Informujte se o všech možnostech léčby!

Zobrazit možnosti léčby